Kinderopvang Rinkelbel

Kinderopvang Rinkelbel - De Tandem
Kinderen van 0 tot 4 jaar - De Rinkelbel
Kinderen van 0 tot 4 jaar - De Rinkelbel
Kinderen van 0 tot 4 jaar - De Rinkelbel

Kinderen van 0 tot 4 jaar

0 tot 4 jaar

Binnen onze werking willen we kinderen van 0 tot 4 jaar laten opgroeien binnen een zachte overgang van thuis naar kinderopvang en van kinderopvang naar school.  

Door de werking van 0 tot 4 jaar is er geen breuklijn op de leeftijd van 2,5 jaar.  Peuters krijgen de mogelijkheid om op hun eigen ritme te groeien, om de stap te zetten naar het potje als ze er echt klaar voor zijn, om te slapen als ze daar nood aan hebben, …  Kinderen kunnen zo een zachte overgang naar school maken op een moment dat ze er echt rijp voor zijn. 

Kinderen spelen samen en leren van elkaar over de leeftijden heen. Kleine kinderen leren allerlei vaardigheden van de grote kinderen en grote kinderen vinden het vaak leuk om mee te zorgen voor de kleintjes.  Ze leren om elkaar te helpen of om hulp te vragen.  Ze hebben aandacht voor elkaar en leren zorgen voor elkaar.  Op die manier ontwikkelen kinderen sterke sociale vaardigheden. 

Groepen

Onze baby’s en peuters verblijven in drie heterogene groepen van maximum 18 kinderen en twee fulltime begeleiders per groep.  Kinderen verblijven drie jaar lang in dezelfde vertrouwde omgeving.  Daardoor ontstaat een hechte band tussen begeleiders, kinderen en ouders.  Rust en geborgenheid staan voorop.  Binnen een veilige omgeving krijgen kinderen alle kansen tot spelen, leren en ontdekken.

De kinderen van de eerste kleuterklas verblijven samen in de vierde groep.  Binnen deze groep worden kinderen nog meer uitgedaagd tot spel, beweging en fantasie.  De ruimte en het materiaal kan kinderen nieuwsgierig maken, hen aanzetten om iets te creëren of uitdagen tot fantasiespel.  Kinderen die de leeftijd hebben om in te stappen in de eerste kleuterklas, maar er nog niet aan toe zijn, krijgen de mogelijkheid om op een later tijdstip in het schooljaar door te stromen naar de eerste kleuterklas.  

Elke week richten we verschillende ateliermomenten in waar de oudste peuters samen werken met de kinderen van de eerste kleuterklas.  Door leeftijdsoverschrijdend te werken leren kinderen van elkaar en ontwikkelen kinderen sterke sociale vaardigheden.  Voor de kleinste kinderen is er op die momenten nog meer tijd en ruimte om in alle rust te knuffelen, ontdekken of snoezelen.

Waar staan we voor?

Het welbevinden van kinderen staat in Rinkelbel centraal.  We vinden het ontzettend belangrijk dat elk kind zich goed voelt bij ons.  We creëren een huiselijke sfeer en stellen warmte, geborgenheid en veiligheid voorop. 

We hechten veel waarde aan een goed en open contact tussen de ouders en begeleiders.  We vinden het belangrijk om te luisteren naar bijzonderheden van kinderen zodat we er adequaat op in kunnen spelen.  We streven er naar dat ouders hun kinderen met een gerust hart aan onze zorg toevertrouwen.

Kinderen met extra zorgbehoeften krijgen in de mate van het mogelijke gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen.  Ook kinderen uit kansarme gezinnen kunnen bij ons terecht.  We gaan steeds in overleg met ouders omdat we willen verzekeren dat ons aanbod overeenstemt met de noden van het kind.

We bieden een geborgen, veilige, kindvriendelijke omgeving dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen alle kansen biedt om zich te ontplooien in hun eigen “ik”.  We respecteren elk kind zoals hij of zij is.

Onze kinderopvang is erkend door Kind en Gezin en we houden ons aan de richtlijnen en reglementering worden opgelegd.  Bij de schoolgaande kinderen volgen we de ontwikkelingsdoelen volgen het leerplan van het GO!. 

Het team van Rinkelbel is betrokken en staat telkens weer met veel liefde en enthousiasme klaar voor alle kinderen.  We stimuleren het nemen van initiatief en geven onze begeleiders mogelijkheden tot ontwikkeling en zelfontplooiing.

Dit in ons huishoudelijk reglement.

Onze werking

Spelen

De inrichting van de ruimte biedt kinderen structuur en daagt uit tot spelen en ontdekken.  We hebben extra aandacht voor veiligheid en creëren ook hoekjes van rust en geborgenheid, zeker voor onze kleine baby’s. 

Kinderen kunnen iets kiezen uit verschillende speelgoedkoffers of op verkenning gaan in één van de hoeken.  Spelletjes die de zintuigen prikkelen, zoals voelen, horen, ruiken, proeven en zien, zijn altijd een groot succes.

Als het weer het toelaat spelen de kinderen buiten.  Ze kunnen met fietsjes rijden, in de zandbak spelen, krijttekeningen maken of met de bal ravotten.  De begeleiders stimuleren de kinderen, dagen hen uit en laten de kinderen opgaan in hun eigen fantasie.

Met de oudere kinderen werken we met verschillende thema’s en activiteiten. We prikkelen hun nieuwsgierigheid en spelen in op hun leefwereld, hun ervaringen en belevenissen of ideeën die ze zelf aanbrengen.

Er worden regelmatig verhaaltjes voorgelezen en we stimuleren taal en communicatie binnen alle activiteiten.  We maken tijd om kinderen te laten vertellen over hun belevenissen of gevoelens.  We ondersteunen dit met voorwerpen, beelden, foto’s, pictogrammen.

Eten

Tijdens de eetmomenten worden de kinderen begeleid en gestimuleerd om zelfstandig te eten.  De begeleider zorgt er voor dat kinderen genoeg en gevarieerd eten. 

Verzorging

Tijdens de verzorging willen we tijd nemen om een kind individuele aandacht te geven.   Een verzorgingsmoment is een moment waarop een baby en een verzorger met elkaar communiceren en elkaar beter leren kennen.  Op het verzorgingskussen wordt ook tijd gemaakt om met een peuter te praten over zijn ervaring met het potje.  Die momenten van interactie dragen bij tot een veilige hechting en vormen een basis voor latere communicatie.

Slapen

Voor de slaapmomenten heeft elk kind een eigen bedje.  Baby’s slapen in een spijlenbedje en de peuters rusten in een bedje waar ze zelf in en uit kunnen.  Een begeleider houdt toezicht in de ruimte.

Portfolio

Elk kind krijgt een portfolio.  Een groot boek waar foto’s, tekeningen, kunstwerkjes, mijlpalen,... in bijgehouden worden.  Kinderen nemen hun portfolio mee doorheen hun hele schoolloopbaan.  Het weerspiegelt de groei van klein naar groot, van de eerste krabbels naar vrije tekst, van kopvoeters tekenen naar schetsen en schilderijen.

Ouderparticipatie

3 keer per jaar wordt een leefgroepoverleg gehouden waarbij de begeleiders ouders toelichting geven over de werking, waar ouders de kans krijgen om vragen te stellen, initiatieven te bedenken, suggesties te doen.

Er worden ook 3 keer per jaar individuele gesprekken gehouden waarbij ouders en begeleiders met elkaar in gesprek kunnen gaan over de groei en belevingen van hun kind.